ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Επισκευή ογδόντα (90) τεμαχίων ηλεκτρονικών πλακετών SIEMENS SIMATIC S-5 ΚΑΙ S-7. Επισκευή σαράντα (40) τεμαχίων ηλεκτρονικών μονάδων ή συσκευών όπως: ζυγιστικές μηχανές, τροφοδοτικά, οθόνες, High power servo motor drivers, CPU, όργανα μέτρησης παραγωγής επισκευή - calibration, power converters και UPS. Oι ανωτέρω ηλεκτρονικές πλακέτες – συσκευές επισκευαστήκαν σε ομάδες των πέντε σε χρονικό διάστημα 2 εργάσιμων ημερών για κάθε ομάδα με σκοπό την ομαλή λειτουργιά της παραγωγής του εργοστάσιου.

Comments are closed.