ΠΡΟΦΙΛ

Η ARTSAT ELECTRONICS δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών εφαρμογών από  το 1993 και καλύπτει ευρεία  γκάμα υπηρεσιών. Οι κυριότερες από αυτές είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση και η υποστήριξη ηλεκτρονικών συστημάτων σε στρατιωτικά έργα, ναυτιλία, θαλαμηγοί αναψυχής, βιομηχανία κλπ. Σήμερα η ARTSAT ELECTRONICS κατατάσσεται σαν μία από τις πλέον πρωτοπόρες, καινοτόμες και αξιόπιστες εταιρείες στο χώρο των δραστηριοτήτων της ενώ έχει υλοποιήσει κατά άριστο τρόπο άνω των τεσσάρων  χιλιάδων (4000) συμβάσεων με όλους τους πελάτες της.
Επιπλέον η ARTSAT ELECTRONICS είναι πιστοποιημένη από τον φορέα πιστοποίησης ABS  Quality Evaluations, Inc ISO9001:2015 με αριθμό πιστοποιητικού 41650.

Η εταιρεία ARTSAT ELECTRONICS προσφάτως επιθεωρήθηκε και πιστοποιήθηκε ΕΠΙΤΥΧΩΣ από κορυφαία TEXNIKA και ΔIOIKHTIKA  κλιμάκια ( ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. ανοίγοντας νέους ορίζοντες ως επίσημοι υποκατασκεύαστες της.  Ακολουθεί μετά την ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ το ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ μεταξύ της Ε.Α.Β. και της ARTSAT ELECTRONICS.

 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

Στην Αθήνα σήμερα στις 29 Μαΐου 2017 μεταξύ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία  Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο "ΕΑΒ", (καλούμενης στο εξής "ΕΑΒ"), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Μεσογείων 2-4,115 27 Αθήνα και της εταιρίας με την επωνυμία "ARTSAT ELECTRONICS ",  (καλούμενης στο εξής "ARTSAT"), που εδρεύει στον Πειραιά, Αιγάλεω 28, 185 45, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Η ARTSAT και η ΕΑΒ, στα πλαίσια της μεταξύ τους συνεργασίας, πρόκειται να ανταλλάξουν πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως σχετικά με το πρόγραμμα ανάπτυξης συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό τα δύο μέρη  συμφωνούν τα ακόλουθα:

  1. Για τους σκοπούς του παρόντος Συμφωνητικού, ο όρος "Εμπιστευτικές Πληροφορίες" θα υποδηλώνει όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από το μέρος στο οποίο ανήκουν (καλούμενο στο εξής "Κύριος"), στα πλαίσια του παρόντος, σχετικά με το πρόγραμμα ανάπτυξης συστημάτων υψηλής τεχνολογίας , είτε είναι καταχωρημένες σε γραπτή, φωτογραφική, μηχανικά αναγνώσιμη ή οποιαδήποτε άλλη φυσική μορφή, είτε πρόκειται για προφορικές πληροφορίες που καταχωρούνται γραπτώς, το συντομότερο δυνατόν, μετά την αναφορά τους, στο άλλο μέρος (καλούμενο στο εξής "Αποδέκτης") και οι οποίες είναι εμφανώς σημειωμένες ή χαρακτηρισμένες σαν "Εμπιστευτικές", "Ιδιόκτητες", ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με το οποίο να υποδηλώνεται η εμπιστευτικότητά τους ή/και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Δεν θεωρείται Εμπιστευτική Πληροφορία, πληροφορία η οποία: είναι ήδη γνωστή στον Αποδέκτη, είναι δημόσια γνωστή (ή γίνεται δημόσια γνωστή) χωρίς ευθύνη  εκ μέρους του Αποδέκτη,  έχει ληφθεί από τρίτο μέρος χωρίς περιορισμό και χωρίς παραβίαση του παρόντος Συμφωνητικού, έχει αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τον Αποδέκτη, παρέχεται από τον Κύριο, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς παρόμοιο περιορισμό στα δικαιώματα του τρίτου, η γνωστοποίησή της έχει γίνει με γραπτή εξουσιοδότηση του Κυρίου, και απαιτείται από το νόμο, να γνωστοποιηθεί ελεύθερα.
  1. Ο Αποδέκτης ρητά συμφωνεί και αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την Εμπιστευτική Πληροφορία, αποκλειστικά για εσωτερική αυτού χρήση που σχετίζεται με το πρόγραμμα ανάπτυξης συστημάτων υψηλής τεχνολογίας και δεν θα παράσχει την Εμπιστευτική Πληροφορία σε κανένα τρίτο μέρος, ούτε μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σε άλλο πρόγραμμα. Ο Αποδέκτης δεν θα είναι υπεύθυνος για:                                                                           α.      ακούσια παροχή ή χρησιμοποίηση της Εμπιστευτικής Πληροφορίας, υπό την προϋπόθεση ότι:  χρησιμοποιεί τον ίδιο βαθμό επιμέλειας στην φύλαξη της Εμπιστευτικής Πληροφορίας τον οποίο χρησιμοποιεί για δικές του Εμπιστευτικές Πληροφορίες  και με την ανακάλυψη οποιασδήποτε ακούσιας παροχής ή κακής χρήσης οποιασδήποτε Εμπιστευτικής Πληροφορίας, θα πρέπει να λάβει πρόνοια, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επόμενη ακούσια παροχή ή κακή χρήση.                                                                                                                                                                      β.  μη εξουσιοδοτημένη παροχή ή χρήση της Εμπιστευτικής Πληροφορίας από πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί γι' αυτόν, εκτός αν ο Αποδέκτης αποτύχει να προστατεύσει την Εμπιστευτική Πληροφορία με τον τρόπο που προστατεύει τις, ίδιας σημασίας, δικές του Εμπιστευτικές Πληροφορίες.
  1. Όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες παραμένουν ιδιοκτησία του Κυρίου, και κάθε Εμπιστευτική Πληροφορία και όλα τα αντίγραφά της, ως εκ τούτου, θα επιστρέφονται αμέσως στον Κύριο εφόσον τούτο ζητηθεί από αυτόν, ή κατ' επιλογή του Κυρίου θα καταστρέφονται, οπότε ο Κύριος θα πρέπει να ενημερωθεί γραπτά για τον χρόνο καταστροφής του.                                                                                                                                             Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι το παρόν Συμφωνητικό εξασφαλίζει η παρέχει προνόμιο ή οποιοδήποτε δικαίωμα επί της Εμπιστευτικής Πληροφορίας, η οποία παραμένει στην ιδιοκτησία του Κυρίου σε περίπτωση δε διακοπής της συνεργασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Αποδέκτη για το πρόγραμμα, ούτε για συνέχιση της εξέλιξης του προγράμματος  ανάπτυξης των υπόψη συστημάτων .
  2. Ο Κύριος ρητά συμφωνεί και αποδέχεται, ότι δεν τίθεται περιορισμός οποιασδήποτε φύσεως αναφορικά με το δικαίωμα του Αποδέκτη προς αποδοχή πληροφοριών παρόμοιας φύσης και περιεχομένου από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
  3. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
  4. Το παρόν τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του από αμφότερα τα μέρη  και παύει να ισχύει μετά την πάροδο πέντε (5) ετών ή νωρίτερα κατόπιν κοινής συμφωνίας.

7  .   Το παρόν διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με τη παρόν συμφωνητικό ή που να προέρχεται από αυτό και εφόσον η διαφωνία δεν μπορεί να λυθεί με συνεννόηση, αρμόδια για την επίλυσή της θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια με έδρα την Αθήνα, στην αποκλειστική δικαιοδοσία των οποίων τα συμβαλλόμενα μέρη υπάγουν τις διαφορές τους.                                                              Το παρόν συμφωνητικό καταρτίστηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα. Το κάθε πρωτότυπο υπογράφηκε από τους εκπροσώπους και των δύο συμβαλλομένων μερών. Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβε από ένα πρωτότυπο.

                                                                                                   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

    Για την ΕΑΒ                                                                                                                                                                                          Για την ARTSAT